Mirjam Vujadinović Mandić

Mirjam Vujadinović Mandić završila je diplomske, master i doktorske studije meteorologije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao docent za užu naučnu oblast Meteorologija. Drži nastavu i vežbe na predmetima vezanim za meteorologiju, klimatologiju, klimatske promene i agrometeorologiju na svim nivoima studija. Njena oblast istraživanja je numeričko modeliranje atmosfere i komponenti hidrološkog ciklusa, klimatske promene, kao i njihov uticaj na različite grane privrede.

Učestvovala je u velikom broju domaćih i međunarodnih projekata koji su se između ostalog bavili procenom uticaja klimatskih promena u Srbiji i regionu, a naročito procenom uticaja i rizika na vodne resurse, drumsku infrastrukturu i poljoprivrednu proizvodnju. Učestvovala je u izradi Nacionalnih komunikacija Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime, rejonizaciji vinogradarske proizvodnje u Srbiji, Crnoj Gori i Ukraijini, kao i rejonizaciji voćarske proizvodnje u Srbiji.

TEKSTOVI AUTORKE