Po treći put, poništena ekološka dozvola za termoelektranu Ugljevik III u Bosni i Hercegovini

Radi se o termoektrani koju bi trebalo da gradi ruska kompanija Comsar Energy kod Ugljevika na istoku Bosne i Hercegovine. Ukoliko, uprkos pravnim peripetijama i aktivističkim naporima, bude izgrađena, Ugljevik III bi bila druga termoelektrana u istoimenom gradiću

14/07/2023 autorka: Redakcija
0 izvor: Saopštenje (Centar za životnu sredinu)
Fotografija: Wikimedia / Mazbln / CC BY-SA 3.0

Planovi za drugu termoelektranu u Ugljeviku sa ukupnim planiranim kapacitetom od 700 megavata (MW), koja bi se nalazila pored postojeće TE Ugljevik od 300 MW, još jednom su osporeni.

Okružni sud u Banja Luci je početkom jula presudio da se poništava ekološka dozvola koju je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdalo za planiranu ovu termoelektranu, saopštio je Centar za životnu sredinu.

Sud je presudu doneo u upravnom sporu koji je Centar pokrenuo u julu 2022. godine, i to nakon što je prethodno otpočeo postupak protiv Studije uticaja na životnu sredinu koju je Ministarstvo odobrilo za isti projekat.

U međuvremenu, u decembru 2022, sud je u sporu, u kojem je Centar pobijao zakonitost Studije, doneo odluku o njenom poništenju.

Stoga je Centar za životnu sredinu postupajućem sudu dostavio dokaz o poništenju Studije uticaja na životnu sredinu kako bi u postupku protiv ekološke dozvole, koji je u tom trenutku i dalje trajao, sud odlučio na podlozi stvarne činjenično-pravne podloge, navodi se u saopštenju.

Time su se stvorili formalno-pravni uslovi za donošenje presude kojom se poništava i sama ekološka dozvola, budući da je ona, između ostalog, izdata i na osnovu akta Ministarstva koje je bilo pravosnažno poništeno.

Naime, u upravnom sporu protiv Studije, kao samostalnoj pravnoj celini, odlučeno je o tzv. prethodnom pitanju za izdavanje ekološke dozvole. Sud je poništio Rešenje o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu, zato što je takođe bilo doneto na temelju nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, i povredom obaveznih prekograničnih konsultacija u vezi sa planiranim projektom (Espoo konvencija).

Pravilno činjenično stanje je, prema pisanju Centra, očigledno bilo drugačije od onog koje je Ministarstvo utvrdilo u upravnom postupku koji je prethodio izdavanju ekološke dozvole. Posledično takvom postupanju, osujećena je i zakonitost same ekološke dozvole za isti projekat.

„U postupku javnog uvida u Dokaze uz izdavanje ekološke dozvole, Ministarstvo je bilo prethodno upozoreno da je pokrenut upravni spor protiv Studije, a čiji ishod bi mogao imati značajan uticaj na izdavanje same ekološke dozvole”, kazao je Redžib Skomorac, pravni savjetnik u Centru za životnu sredinu. „Međutim, Ministarstvo je odbilo da zastane sa postupanjem do odluke suda, zbog čega je ekološku dozvolu valjalo poništiti jer je ista bila utemeljena na upravnom aktu koji je bio nezakonit, a što upravo u svojoj presudi, shodno našem ukazivanju, sud i obrazlaže kao razlog poništenja.”

„Dakle, ovo je dobar primer iz prakse koji jasno ukazuje na to da je ekološka dozvola pravni sledbenik rešenja kojim se odobrava Studija, te da, u slučaju poništenja ranijeg akta, ekološka dozvola prati njegovu pravnu sudbinu. Zbog toga bi Ministarstvo moralo da odustane od arbitrarnosti, te da konačno ujednači svoju praksu na način da, umesto preuranjenog odlučivanja, prihvati nesporan pravni kauzalitet u postupcima koji se sprovode po Zakonu o zaštiti životne sredine”, zaključio je Skomorac.

KLIMA101 NEDELJNI NEWSLETTER

Iz Centra napominju da je ovo treće po redu poništenje ekološke dozvole za isti projekat, od kojih je prvo, po službenoj dužnosti, usledilo nakon zaključivanja Sporazuma o poravnanju sa Energetskom zajednicom, potpisanog 19. novembra 2018. godine u Beču, dok su druga dva poništenja rezultat sudskih postupaka na njihovu inicijativu.

Ističe se da je Ministarstvo, nakon sudskog poništenja Studije u decembru prošle godine, ponovo, uz bitne povrede postupka, izdalo rešenje kojim se odobrava ova Studija.

Centar za životnu sredinu je u februaru 2023. podneo tužbu protiv novodobrene Studije. Ovaj upravni spor još uvek nije okončan.

Komentari (0)

OSTAVI KOMENTAR